Ca dao Chống tệ nạn xã hội

Ba mươi súc miệng ăn chay

Ba mươi súc miệng ăn chay,

Sáng ngày mùng một dựng cây trúc dài.

Lâm râm khấn vái Phật, trời,

Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng.

Ai ơi! Hãy hoãn lấy chồng,

Để cho trai gái dốc lòng đi tu.

Chùa này chẳng có bụt ru?

Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen.

Thấy cô yếm đỏ răng đen,

Nam mô di Phật! Nhưng quên mất chùa.

Ai mua tiên cảnh thì mua,

Thanh la não bạt thầy chùa bán cho.

Hộ pháp thì một quan ba,

Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền.

Còn hai mụ thiện hai bên,

Ai mua bán nốt, lấy tiền nộp cheo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *