Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây

Bao giờ đuổi giặc Nhật, Tây?

Để em được sống những ngày ấm no.

Cực thân em đẩy xe bò.

Cho phường giặc nước ôtô nhà lầu.

Áo em áo chiếu mo cau,

Áo phường giặc cướp rặt màu tơ len.

Ai về nhắn chị cùng em

Có đi giết giặc cho em theo cùng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *