Nay mừng những kẻ nông phu,

Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời,

Vốn xưa nông ở bậc hai,

Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên.

Quý hồ nhiều lúa là tiên,

Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà.

Bốn mùa xuân hạ thu đông.

Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.

Bước sang hạ giá thu tàng,

Thu thu liễn hoạch giàu ngang Thạch Sùng.

Quý nhân cùng kẻ anh hùng,

Rắp toan muốn hỏi nhà ông ê đề.

Thực thà chân chỉ thú quê,

Chuyên nghề nông nghiệp là nghề vinh quang.

Làng ta phong cảnh hữu tình,

Dân cư giang khúc như hình con long.

Nhờ trời hạ kế sang đông,

Làm nghề cày cấy vun trồng tốt tươi.

Vụ năm cho đến vụ mười,

Trong làng kẻ gái người trai đua nghề.

Trời ra, gắng; trời lặn, về,

Ngày ngày tháng tháng nghiệp nghề truân chuyên.

Dưới dân họ, trên quan viên,

Công bình giữ mực, cầm quyền cho thay.

Bây giờ gặp phải hội này,

Khi trời hạn hán khi hay mưa dầm.

Khí thời gió bão ầm ầm,

Đồng tiền lúa thóc mười phần được ba.

Lấy gì đăng nạp nữa mà,

Lấy gì công việc nước nhà cho đang.

Lấy gì sưu thuế phép thường,

Lấy gì bổ chợ đong lường làm ăn.

Trời làm khổ cực hại dân,

Trời làm mất mát có phần nào chăng.