Ca dao

Cái cân có quỷ có ma

Cái cân có quỷ có ma,

Gạo vào một lỗi, gạo ra một đường.

Thẻ tôi ba mươi sáu ký rõ ràng,

Về nhà, khảo lại chỉ còn ba mươi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *