Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Cam Xã Đoài gởi vô

Cam Xã Đoài gởi vô thì cau Nam Phổ

                                                         đóng bồ gởi lại,

Hàng lại trao hàng, đâu quản ngại chi!

Cam chị ngọt thì cau em cũng nỏ ai bì,

Cốt làm sao cho tình Nam Bắc gắn chặt

                       thì Mỹ ngụy làm chi cũng không sờn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *