Ca dao Chống phong kiến - Thực dân, Ca dao Lao động

Cao su xanh tốt lạ đời

Cao su xanh tốt lạ đời,

Mỗi cây bón một xác người công nhân.

Cây cao su quý hơn người,

Mỗi khi cây bệnh cây thời nghỉ ngay.

Lang ta cho chí lang Tây,

Đêm đêm lo lắng, ngày ngày chăm nom.

Còn ta đau yếu gầy còm

Đau không được nghỉ, chết hòm cũng không.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *