Ca dao Quan hệ xã hội, Ca dao Tình cảm gia đình

Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con

Đường đi những lách cùng lau,

Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con.

Duyên sao cắc cớ hỡi duyên,

Cầm gương, gương tối; cầm vàng, vàng phai.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *