Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Chiều chiều én liệng truông Mây

Chiều chiều én liệng truông Mây

Cảm thương chú Lía bị vây trong thành.

Trên trời có ông sao Tua.

Ba làng Trà Lũ có vua Ba vành.

Có chàng Công Tráng họ Đinh,

Dựng lũy Ba Đình chống đánh giặc Tây.

Cơ mưu dũng lược ai tày,

Chẳng quản đêm ngày vì nước lo toan.

Dù cho vận nước chẳng còn.

Danh nghĩa vẹn toàn, muôn thuở không phải.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *