Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Chiều chiều trước bên Vân Lâu

Chiều chiều trước bên Vân Lâu.

Ai ngồi ai câu,

Ai sầu ai thảm,

Ai thương ai cảm.

Ai nhớ ai trông.

Thuyền ai thấp thoáng bên sông,

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *