Tục ngữ Đạo đức

Có bột mới khuấy nên hồ

Có bột mới khuấy nên hồ,
Có vôi có gạch mới tô nên nhà.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *