Tục ngữ Đàn ông - Đàn bà

Đàn bà không biết nuôi heo

Đàn bà không biết nuôi heo, đàn bà nhác; đàn ông không biết buộc lạt, đàn ông hư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *