Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Đất tổ đất tiên

Đất này đất tổ đất tiên,

Đất này chồng vợ bỏ tiền ra mua.

Bây giờ Nhật, Pháo kéo hùa,

Chiếm trồng đay lạc, ức chưa hỡi trời!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *