Tục ngữ Đạo đức

Đò dọc phải tránh đò ngang

Đò dọc phải tránh đò ngang,
Ngụ cư phải tránh dân làng cho xa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *