Ca dao Đạo đức, Ca dao Giáo dục

Đói rách rạc rài

Làm người chẳng biết lo xa,

Trẻ trung đã vậy tuổi già làm sao.

Làm người cho biết tiền tằn,

Đồ ăn thức mặc có ngần thì thôi.

Những người đói rách rạc rài,

Bởi phụ của trời làm chẳng nên ăn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *