Tục ngữ Đạo đức

Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ

Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *