Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Đồng khô bỗng nước lên đầy

Đồng khô bỗng nước lên đầy,

Nước lên, mang cả trời mây lên đồng.

Gọn gàng mạ thắt lưng ong,

Mạ đổ xuống đồng, lấp bóng trời mây.

Đường dài qua trộm hôm nay,

Ầm ầm tiếng nước giữa ngày xuất quân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *