Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Đồng như tranh đẹp

Đồng như tranh đẹp trong lòng vui thay.

Từ ngày thư Bác về đây,

Ruộng cao mát nước, hàng cây thêm chồi.

Lúa chiêm cuộn sóng ngang trời,

Cồn hoang ngô mượt, bãi bồi dâu xanh.

Nhớ lời Bác dạy đinh ninh:

Càng chăm sản xuất, càng nhanh thắng thù.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *