Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Giá tiền trăm triệu đố chàng nào mua

Thân em như tấm lụa đào
Giá tiền trăm triệu đố chàng nào mua.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *