Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Gió gọi hàng tre, gió vẫy hàng tre

Gió gọi hàng tre, gió vẫy hàng tre,

Em đi thăm lúa, lúa khoe bông đầy.

Bõ công chống úng đêm ngày,

Đồng ta năm tấn hội này càng vui.

Một sào lúa đau, trũng sâu đôi mắt,

Một ngọn gió bấc, lúa rét, người thương.

Được mùa, no ấm hậu phương,

Được mùa, bộ đội chiến trường thắng to.

Cong cong lúa vẫy bên bờ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *