Ca dao Công việc, Ca dao Lao động

Lấy chồng thợ mộc sướng sao

Lấy chồng thợ mộc sướng sao

Mạt cưa rấm bếp, vỏ bào nấu cơm.

Vỏ bào còn nỏ hơn rơm,

Mạt cưa rấm bếp còn thơm hơn trầm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *