Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Lỡ lầm vào đất cao su

Lỡ lầm vào đất cao su,

Chẳng từ thì cũng như tù chung thân.

Sáng ngày vác cuốc trèo non,

Tối về mới biết mình còn sống đây.

Nhà thương vô có, ra không

Chị đi kiếm chồng, ra bã tha ma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *