Ca dao Chống tệ nạn xã hội

Mả người thầy táng hàm rồng

Mả người thầy táng hàm rồng,

Mả mẹ, thầy để ngoài đồng quạnh hiu.

Hỏi thầy thầy nói đủ điều,

Ngày lành tháng tốt thầy kêu chửa ra.

Mả cha thầy táng hàm rồng,

Cái ngày mả phát thầy trông đã dài.

Bĩ cực thì đến thái lai,

Riêng thầy lận đận, lại ta đói nghèo.

Phận thầy ắt gặp “cái eo”.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *