Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Mối thù đế quốc có ngày nào quên

Ai lên Vĩnh Thông, bước qua cầu sắt,

Nghe con trẻ hát hiu hắt chiều chiều.

Bên phe quạ nói với diều,

Vĩnh Thông cầu sắt có nhiều xác Tây.

Bể Đông có lúc vơi đầy,

Mối thù đế quốc có ngày nào quên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *