Ca dao Chống tệ nạn xã hội

Một trâu anh sắm hai cày

Một trâu anh sắm hai cày,

Một chàng hai thiếp có ngày oan gia.

Chả yêu thì bỏ nhau ra,

Làm chi một ổ hai gà ấp chung.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *