Ca dao Chống Mỹ cứu nước, Ca dao Tình cảm gia đình

Mừng nay giặc Mỹ tan rồi

Ăn trái chà là, em thương mẹ già anh đó

Thương má anh già sớm gió chiều mưa.

Thương anh má chặt trái dừa,

Đưa anh uống đỡ, nắng trưa đổ trời.

Mừng nay giặc Mỹ tan rồi,

Lòng dừa lòng má thắm tươi màu cờ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *