Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Ngôi đình xưa rộng thênh thang

Ngôi đình xưa rộng thênh thang,

Nay kho hợp tác giữa làng gấp đôi.

Dọc ngang đường gạch mạch vôi,

Sân phơi hợp tác gấp đôi sân đình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *