Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Nhâm Ngọc thì có sao đuôi

Nhâm Ngọc thì có sao đuôi,

Đến năm Quý Mùi, giặc liền phá ra.

Nhà vua thân với Lang Sa.

Để tây ăn cướp trứng gà của dân.

Tiếng đồn Tú Đỉnh,

Coi tân tỉnh sông Con,

Vì nghe vua Đồng Khánh lên non mất đầu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *