Ca dao Công việc, Ca dao Lao động

Nhỏ còn thơ dại biết chi

Nhỏ còn thơ dại biết chi.

Lớn rồi đi học, học thì phải siêng.

Theo đời cũng thể bút nghiên

Thua em kém chị cũng nên hổ mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *