Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Nước Nam cơ khổ

Trời ơi! Trông xuống mà coi,

Nước Nam cơ khổ, “con trời” hai ông.

Hàm Nghi chính thực vua trung,

Còn như Đồng Khánh là ông vua xằng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *