Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Ông cai ơi hỡi ông cai

Ông cai ơi hỡi ông cai!

Công tôi làm được đúng hai mươi ngày.

Làm sao mà đến kỳ này,

Công hai mươi ngày hụt mất hào tư.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *