Ca dao Đất nước, Ca dao Lịch sử

Ông Hường Hiệu

Đường đi chín xã sông con,

Hỏi thăm ông Hường Hiệu hãy còn hay không?

Ngõ vô Linh Động mây mờ.

Nhà ông nguyên soái dựng cờ đánh Tây.

Sông Côn khi cạn khi đầy,

Khí thiêng đất nước, nơi này vẫn thiêng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *