Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Quyết tâm sản xuất

Em về sửa lại đôi quang,

Còn em đem cuốc, sẵn sàng làm đê.

Mai kia nước lũ kéo về,

Quyết tâm chống lụt, đê kè làm thêm.

Giữ cho đẹp lúa đồng chiêm,

Cho khoai nhiều củ, ngô thêm óng vàng.

Mặc quân giặc Mỹ “leo thang”,

Quyết tâm sản xuất, Mỹ càng thua to.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *