Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Ruộng ta ta cấy ta cày

Ruộng ta ta cấy ta cày,

Không nhường một bước cho bầy Nhật – Tây

Chúng mày lảng vảng tới đây,

Rủ nhau gậy, cuốc đuổi ngay khỏi làng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *