Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Sáng trăng sáng cả sân đình

Sáng trăng sáng cả sân đình,

Nhớ ngày đập lúa có mình có ta.

Mùa này mình nhập ngũ xa,

Dưới trăng đập lúa bằng ba có mình.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *