Ca dao Chống tệ nạn xã hội

Số thầy là số lôi thôi

Số thầy là số lôi thôi,

Quanh năm lận đận, cạy nồi vét xoong.

Số thầy là số long đong,

Quanh năm thầy chỉ đoán non đoán già.

Ốm đau chạy thuốc chạy thang,

Đừng nghe thầy bói mua vàng cúng ma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *