Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Sống phải biết mình là ai

Con ơi nhớ lấy câu này:
Sống phải biết mình là ai
Sai phải biết sửa
Thấy lửa phải đổ thêm dầu
Thấy nhảy lầu phải hô to cổ vũ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *