Ca dao Chống phong kiến - Thực dân

Thóc đâu mà nộp cho Tây

Thóc đâu mà nộp cho Tây,

Nó ăn cho béo, nó đầy đọa ta.

Hỡi này các bạn nông gia,

Bảo nhau đừng nộp thóc ta cho thù.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *