Ca dao - Tục ngữ hiện đại

Thương em mấy núi cũng trèo

Thương em mấy núi cũng trèo
Bây giờ đã có cáp treo lo gì
Thương em chẳng ngại đường đi
Bởi anh sẽ cưỡi Spacy đón em.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *