Ca dao Đạo đức, Ca dao Giáo dục

Tiền thời lấy thúng mà đong

Tiền thời lấy thúng mà đong,

Bạc thời xếp núi chưa mong gái này.

Lạ thay con cá thờn bơn,

Nằm trên bãi cát, đợi cơn mưa rào.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *