Ca dao Kháng chiến chống Pháp

Toàn dân dốc một lòng thành

Toàn dân dốc một lòng thành,

Làm tròn nhiệm vụ đáp tấm tình Cụ thương dân.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *