Ca dao Công việc, Ca dao Lao động

Vạn Vân có bến Thổ Hà

Vạn Vân có bến Thổ Hà,

Vạn Vân nấu rượu, Thổ Hà nung vôi.

Nghĩ rằng đá nát thì thôi,

Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *