Ca dao Chống Mỹ cứu nước

Vụ chiêm chống Mỹ bằng ba vụ mùa

Bờ vùng chạy giữa đồng xanh,

Như ai thêu đẹp bức tranh đủ màu.

Quê ta đồng trước, đồng sau,

Bờ vụng, bờ thuở bờ nào cũng xinh.

Gió đưa mặt nước rung rinh,

Lúa như con gái chuyển mình múa ca.

Ai về ghé lại quê ta,

Vụ chiêm chống Mỹ bằng ba vụ mùa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *