Tục ngữ Yêu - Ghét

Yêu nhau mọi việc chẳng nề

Yêu nhau mọi việc chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *